Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbod

 1. Giacomo Perticara fotografie (hierna: G.P. Fotografie) doet een aanbod in de vorm van een offerte of anderszins, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail). Hierbij dient expliciet door opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden. Mogelijk wordt er gewerkt met een contract.
 3. Een aanbod verliest zijn geldigheid dertig dagen na de datum van verzending.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan. G.P. FOTOGRAFIE zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 2. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. P. FOTOGRAFIE houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar maakt.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. G.P. FOTOGRAFIE is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

 1. P. FOTOGRAFIE zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin gebruikelijk wordt gewerkt.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.
 3. P. FOTOGRAFIE levert de beelden af in de gebruikelijk hanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast.
 4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor G.P. FOTOGRAFIE niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal indien nodig en mogelijk worden gezorgd voor een vervangende fotograaf, of een nieuwe datum worden voorgesteld.

 

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen levert G.P. FOTOGRAFIE de foto’s binnen 45 dagen na de fotosessie.
 2. P. FOTOGRAFIE maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

 

Artikel 5. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door G.P. FOTOGRAFIE gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website.
 2. Indien aannemelijk is dat G.P. FOTOGRAFIE hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, zal dit worden doorberekend aan opdrachtgever.
 3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.
 4. Alle door G.P. FOTOGRAFIE genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Bij akkoord zal G.P. Fotografie een voorschot betaling ontvangen. Dit zal 20% van de afgesproken totaalprijs zijn.
 2. P. FOTOGRAFIE zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien over de betalingstermijn niets is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn dertig dagen na factuurdatum.

 

Artikel 7. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan G.P. FOTOGRAFIE, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is G.P. FOTOGRAFIE gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting of ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen vijf werkdagen voor uitvoering van de opdracht brengt G.P. FOTOGRAFIE de helft van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

 

Artikel 8. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij G.P. FOTOGRAFIE.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is G.P. FOTOGRAFIE gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk commercieel te verspreiden
 4. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G.P. FOTOGRAFIE.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. P. FOTOGRAFIE is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. P. FOTOGRAFIE is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 10. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. P. FOTOGRAFIE houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.